ETUSIVU Internetix
Verkkopedagogiikan perusteet

Verkko-oppimisympäristöjen luokitteluja


Jyri Manninen (2001, 58-64) on luokitellut verkkopohjaiset oppimisympäristöt seuraavasti.


Taso 1: Verkkopohjainen oppimisympäristö kalvopankkina ja informaatiovarastona


- luentokalvojen levityskanava (esim. PowerPoint -esitykset, pdf, tekstitiedostot, html)
- internetin linkkien tarjoama lisäinformaatio
- hyvin suunniteltuna ja toimitettuna tuovat lisäarvoa opiskeluun


Taso 2: Verkko vuorovaikutusverkostona


- tietoverkkojen tarjoamat kommunikaatiomahdollisuudet ja reaaliaikaisen informaation saatavuus (asiantuntijayhteisöt, keskusteluryhmät)

Taso 3: Verkkopohjainen oppimisympäristö rakenteena


- ympäristö, jossa linkkien ja rakenteiden avulla tuotetaan ohjaavia itseopiskeluun soveltuvia materiaaleja
- pääpaino oppisisältöjen ja hypertekstirakenteiden suunnittelussa siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat opittavan asian omaksumista


Taso 4: Verkkopohjainen oppimisympäristö virtuaaliluokkana


- metaforana luokkahuone tai oppilaitos > pitää sisällään pääasiallisesti samat toiminnot ja mahdollisuudet kuin fyysinen luokkahuone

>> Jaottelussa tasot ovat sisäkkäisiä niin, että neljännen tason toteutus voi pitää sisällään kaikki muut tasot.


Verkko-oppimisympäristöt voisi jakaa myös kolmeen luokkaan seuraavalla tavalla. Luokittelun perusteena tässä on ensisijaisesti ympäristön tarjoamat mahdollisuudet vuorovaikutukseen ja toiminnallisuuteen.


1. Staattiset materiaalit


- Lineaariset tekstit - tekstit, jotka tulkitaan tekijän määräämässä järjestyksessä (esim. "luentokalvot", power point -esitykset, html-sivut, pdf-tiedostot)

esim. Erno Lehtisen luento "opettaminen ja oppiminen verkossa"

- Hypertekstit - ei lineaariset tekstit, jotka koostuvat linkkien yhdistämistä solmuista

ks. Internetix Campuksen oppimateriaalit, esim. Tiedotusopin perusteet

- Animaatiot

ks. Haavan paranemisen animaatio

- Nettimediat

ks. Nettiradio Mikaelin jutut

ks. Netixpressin jutut

>> Esim. Nexuksen sisältöeditori on tarkoitettu staattisen materiaalin tuottamiseen


2. Vuorovaikutteinen teknologia


-
testit, jotka antavat vastauksen automaattisesti

ks. oppijana kehittyminen

ks. oppimismotivaatiotesti


ks. oppimisstrategiat


ks. filosofitesti

Erityisen suosittuja netissä ovat tällä hetkellä viihteelliseti tietokilpailut (vrt. edutainment)

ks. älypää

ks. uutisguru


>> Nexuksen kyselypalvelu on tarkoitettu mm. testien tekoon

ks. itseohjautuvuustesti


3. Oppimisalusta


- sisältävät usein staattisia materiaaleja ja vuorovaikutteista teknologiaa

- mahdollisuus tiedostojen jakamiseen, vuorovaikutukseen, yhteisölliseen toimintaan ja henkilökohtaiseen palautteeseen

- Tyypillisiä työkaluja ovat mm. keskestelu- ja tiedostoalueet, kalenteri, oppimispäiväkirja, portfolio, ryhmäposti

ks. Jari Sarjan juttu oppimisalustoista


Lähteet:


Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. (2001). P. Sallila & P. Kalli (toim.). Helsinki: BTJ Kustannuspalvelu